Protokół z obrad

 PROTOKÓŁ Nr II/06 z II  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 5 grudnia   2006 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1530.

W obradach sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg list obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 3.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 19 radnych, w sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Ad. II. Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego  Gminnej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej p. Stanisława Fabiana o wręczenie zaświadczania p. Henrykowi Piłatowi o wyborze go na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Stanisław Fabian wręczył p Henrykowi Piłatowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i pogratulował zwycięstwa w wyborach.

Ad. III. Ślubowanie Burmistrza.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił p. Burmistrza Henryka Piłata  o złożenie ślubowania, a wszystkich obecnych na sesji o powstanie.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat złożył ślubowanie w ten sposób, że odczytał  rotę ślubowania z dodaniem zdania „ tak mi dopomóż Bóg”.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuję wszystkim mieszkańcom Gryfina, którzy poświęcili wolny czas i poszli w niedzielę na głosowanie. Biorąc udział  w wyborach zamanifestowali, że kochają swoje miasto oraz mieszkańców. Dziękuję  tym, którzy zawierzyli mi i oddali na mnie swój głos.
Cieszę się, że stabilny program rozwoju miasta i gminy znalazł uznanie wśród mieszkańców gminy. Z dniem 26 listopada br. wybory zostały zakończone. Wszystkich bez wyjątku zapraszam do współpracy na rzecz rozwoju miasta i gminy, ponieważ zgodnie z przysłowiem „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Wierzę, że zapanuje u nas zgoda i jedność. Nie ma wśród nas ludzi nieomylnych.  Każdy może popełnić błąd. Sztuka polega na ostrzeżeniu przed popełnieniem błędu oraz na pomocy w rozwiązywaniu problemów, których jest dużo. Przed nami wielkie wezwania. Należą do nich między innymi uzbrojenie Tarasu Północ, uzbrojenie terenu Wełtyń II, budowa nowej kwatery na wysypisku śmieci,  rozpoczęcie prac związanych z obwodnicą miasta, poprawa stanu dróg.  Cieszę się, że w dniu wczorajszym na sesji powiatowej potrafiły porozumieć się obydwa ugrupowania, co daje gwarancję dobrej pracy powiatu.  Myślę, że w obecnej kadencji Rady radykalnie poprawi się współpraca między gminami, a powiatem, że hasło wypowiedziane ponad podziałami będzie stosowane w życiu codziennym.  W tych wyborach nie ma wygranych i przegranych, są natomiast osoby mające swoją wizję. Zapraszam wszystkich do współpracy. Nie byłoby tego zwycięstwa, gdybym nie miał tak wspaniałej żony. Duży wkład w to zwycięstwo zawdzięczam żonie. Jeżeli w czasie trwania kampanii wyborczej uraziłem kogoś, to z całego serca wszystkich przepraszam.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w imieniu własnym i Prezydium Rady gratuluję p. Burmistrzowi zwycięstwa w wyborach i oświadczam, że będziemy wspierać wszystkie dobre działania na rzecz miasta i gminy.
W związku ze złożonym ślubowanie i objęciem funkcji przez p. Burmistrza ogłaszam 15 – minutową przerwę na złożenie indywidualnych gratulacji.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn udzielił głosu Ks. Dziekanowi Bronisławowi Kozłowskiemu.

Ksiądz Dziekan Bronisław Kozłowski podziękował za zaproszenie na sesję, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Podziękował poprzedniemu Przewodniczącemu Rady p. Kazimierzowi Fischbachowi oraz wszystkim radnym za dotychczasową pracę, życzliwość, kulturę, uśmiech i dobroć. Powiedział, że przez 34 lata miasto Gryfino bardzo się zmieniło. Wyraził nadzieję,  że nadal będzie piękniało dzięki mądrości i kulturze radnych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Powiatu Gryfińskiego p. Jerzego Milera.

Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego p. Jerzy Miler w imieniu Starosty p. Wojciecha Konarskiego, swoim własnym, całego Zarządu Powiatu Gryfińskiego oraz wszystkich radnych powiatu gryfińskiego złożył p. Henrykowi Piłatowi gratulacje z okazji wyboru na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Życzył dużo zdrowia, owocnej współpracy z przedstawicielami powiatu. Wyraził nadzieję, że w obecnej kadencji   p. Burmistrz będzie częściej pokonywał drogę na odcinku 1 Maja i Sprzymierzonych  w Gryfinie. Swoją wypowiedź zakończył połączeniem dwóch haseł wyborczych skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu „ będziemy blisko Twoich spraw ponad podziałami”.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z sali chciałby zabrać głos? Do wypowiedzi zgłosił się radny Stanisław Różański.

Radny Stanisław Różański - uroczystości skończyły się, przystępujemy do pracy.  Na podstawie § 26 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie zgłaszam wniosek formalny dotyczący zmiany projektu porządku obrad dzisiejszej sesji w części dotyczącej punktu VI, który w obecnej redakcji brzmi „Wolne wnioski i zakończenie sesji”. Proponuję, aby ten punkt zawierał takie brzmienie jak nakazuje § 21 pkt. 7  Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie, tzn. „Wolne wnioski i informacje”.  Wniosek zgłaszam z dwóch powodów, po pierwsze aby Przewodniczący Rady wspólnie z Wiceprzewodniczącymi przygotowywał sesję i ustalał porządek obrad  z poszanowaniem § 21 Regulaminu Rady, a po drugie dlatego, że w pkt. VI chcę dzisiaj przekazać Radzie, a przede wszystkim naszym wyborcom za pośrednictwem gości zgromadzonych na galerii informacje w sprawie działalności w Radzie,  w rozumieniu § 27 ust. 4 Statutu Gminy Gryfino. Szczegóły tej informacji przedstawię  w stosownym punkcie porządku obrad o ile poprawka zgłoszona przeze mnie zostanie przyjęta przez Radę.  Ponieważ jest to pierwsza robocza sesja, proponuję aby Przewodniczący Rady projekty  porządku obrad, podkreślam projekty oraz całą sesję przygotowywał w duchu § 10 pkt. 4 i 5 Regulaminu Rady. W innym przypadku są wątpliwości co do poszczególnych zwrotów zawartych w porządku obrad. Zwracam uwagę p. Przewodniczącego Rady na zasadę dochowania obowiązku doręczenia  projektów uchwał radnym w stosownym terminie określonym Regulaminem Rady. W przeciwnym wypadku przygotowanie sesji jest niepełne i niewłaściwe.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - pytając, kto chciałby jeszcze zabrać głos miałem na myśli osoby z sali. Było uroczyście, ponieważ zarówno Ksiądz Dziekan oraz Wicestarosta wygłosili ważne dla Rady oraz p. Burmistrza mowy, a Pan wystąpił z wnioskiem formalnym. To prawda, że Regulamin Rady przewiduje możliwość zgłoszenia wniosku formalnego w każdym czasie. Zanim jednak przejdziemy do głosowania wniosku chciałbym zapytać, czy ktoś z sali chciałby jeszcze zabrać głos. Nie widzę chętnych. Wobec powyższego poddaję pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Stanisława Różańskiego. 

Radny Artur Nycz - czy wnioskodawcy chodzi o złożenie informacji na sesji z pracy jako radnego do tej pory?

Radny Stanisław Różański - tak.

Radny Artur Nycz - proponuję rozważyć, czy nie byłoby słuszne i zasadne pozostawienie sprawy do rozstrzygnięcia przez Prezydium Rady na najbliższej sesji.  Co będzie jeżeli 21 radnych zechce złożyć na koniec sesji informację o swojej pracy w Radzie? Komu będzie to przydatne, urzędnikom, czy radnym?  Jest wiele innych możliwości przekazania informacji oraz sprawozdań z działalności  w Radzie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - na podstawie § 26 pkt.2 Regulaminu Rady wniosek formalny należy przegłosować.

Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego  Stanisława Różańskiego?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przy 14 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. Radca prawny Krzysztof Judek - zgodnie z Regulaminem Rady głosy radnych liczą wiceprzewodniczący Rady.

Radny Stanisław Różański - w związku z powyższym proszę o udzielenie mi głosu w tej kwestii w punkcie VI.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - oczywiście, że będzie mógł Pan zabrać głos w punkcie VI, nie trzeba o to prosić, ponieważ jest to prawo radnego.

Ad. IV. Podjęcia uchwał w sprawie:

1/ uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poinformował, że:

 • w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Eugeniusza Kuduka do Rady z tej samej listy wchodzi p. Lidia Karzyńska - Karpierz, która złożyła oświadczenie, że nie utraciła wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego.  Oświadczenie stanowi załącznik nr 5,
 • w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Piłata do Rady z tej samej listy wchodzi p. Eugeniusz Robak, który złożył oświadczenie, że nie utracił wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego.  Oświadczenie stanowi załącznik nr 6.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - po odczytaniu przeze mnie roty proszę p. Lidię Karzyńską - Karpierz oraz p. Eugeniusza Robaka o podejście do stołu prezydialnego w celu złożenia ślubowania, które odbywa się w ten sposób, że radny wypowiada słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania „tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich obecnych na sesji o powstanie i odczytał rotę ślubowania, a radni p. Lidia Karzyńska – Karpierz oraz p. Eugeniusz Robak złożyli ślubowanie. 

Po złożeniu ślubowania Przewodniczący Rady wręczył radnym mandat radnego.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 – minutową przerwę, a po jej zakończeniu przystąpiono do realizacji dalszej części obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał:

1/ w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR II/13/06 stanowi załącznik nr 7.

2/ w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR II/14/06 stanowi załącznik nr 8.

Od tej pory w sesji uczestniczyło 21 radnych.

2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - radna Lidia Karzyńska - Karpierz oraz radny Eugeniusz Robak wyrazili wolę pracy w Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego. Wobec powyższego kto z radnych jest za przyjęciem projektów uchwał w sprawie:

- zmian w składzie osobowym Komisji Rady?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR II/15/06 stanowi załącznik nr 9.

- zmian w składzie osobowym Komisji Rady?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR II/16/06 stanowi załącznik nr 10.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę. Po zakończeniu przerwy przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad sesji.

Ad. V. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.  Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawiono wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia.
Wynagrodzenie zasadnicze może wynosić od 3.780 zł, do 4.960 zł, dodatek funkcyjny  od 1.400 zł do 1950 zł, dodatek specjalny może wynosić co najmniej 20% i nie przekraczać 40% wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem funkcyjnym. Dodatek za wieloletnia pracę kształtuje się od 5% do 20%. Dotychczasowe miesięczne wynagrodzenie burmistrza wynosiło: wynagrodzenie zasadnicze 4.200 zł, dodatek funkcyjny 1.800 zł, dodatek specjalny 40% i dodatek za wieloletnia pracę 20%. Otwieram dyskusje w tej sprawie.

Radny Kazimierz Fischbach - w dniu dzisiejszym jest uroczysta sesja, p. Burmistrz złożył ślubowanie i rozpoczął swoje urzędowanie. 
Naszą Radę porównam do pracodawcy. Każdy pracodawca ocenia pracę swoich pracowników. W związku z tym my jako pracodawcy p. Burmistrza powinniśmy zasięgnąć opinii naszych wyborców. Podczas wyborów w dniu 26 listopada br.  p. Burmistrz Henryk Piłat otrzymał ponad 7.000 głosów. Jest to prawie o 50% więcej niż otrzymał w 2002 roku. Świadczy to, że społeczeństwo nasze oceniło, iż  p. Burmistrz pracował dobrze. Ponadto my jako Rada poprzedniej kadencji każdego roku udzielaliśmy p. Burmistrzowi absolutorium, co oznaczało, że uchwalony przez nas budżet był przez p. Burmistrza wykonywany. Podczas kampanii wyborczej słyszałem takie przysłowie „dobre działanie urzędów, to godne zarobki urzędników”, a w związku z tym „dobre działanie burmistrza jako jednoosobowego zarządu, to godne uposażenie”. W związku z powyższym proponuję, aby wynagrodzenie zasadnicze p. Burmistrza wynosiło 4.960 zł, dodatek funkcyjny 1.950 zł, dodatek za wieloletnia pracę 20%, dodatek specjalny 40%.

Radny Paweł Nikitiński - to prawda, że mamy dzisiaj uroczystą sesję. Radny Kazimierz Fischbach pozwolił sobie na przytoczenie kilku liczb z kampanii wyborczej. Są one istotne, ale można to oceniać na różne sposoby. Można powiedzieć, że 7.000 wyborców opowiedziało się za burmistrzem, a 14.000 lub 17.000 wypowiedziało się przeciw, albo nie wzięło udziału w głosowaniu. W I turze wyborów 40% mieszkańców było za obecnym burmistrzem, a 60% było przeciw. Interpretacje są dowolne,  zależy od tego kto argumentuje, ale nie o tym chciałem mówić.  Chcę powiedzieć, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Mieczysławem Sawarynem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Januszem Skrzypińskim będziemy pracowali nad tym,  aby radni mieli czas na zapoznanie się z projektami uchwał wchodzącymi pod obrady sesji. Prezydium Rady Miejskiej nie jest winne, że ta uchwała trafiła do radnych tak późno. Uroczystość dzisiejszej sesji oraz brak możliwości zapoznania się z materiałem poglądowym sprawia, że w mojej opinii najbardziej racjonalne będzie odłożenie głosowania nad  projektem uchwały i przeniesienie tego punktu na następną sesję. Wówczas wszyscy radni będą mieli czas zastanowić się nad składnikami wynagrodzenia i nad sposobem wynagradzania p. Burmistrza.  Zgłaszam formalny wniosek, aby głosowanie nad ww. projektem uchwały  przenieść na kolejną sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Stanisław Różański - składam przeciwny wniosek w tej sprawie.  Skoro zwołano dzisiejszą sesję i wprowadzono do porządku obrad projekt uchwały  w tej sprawie, to moim zdaniem odkładanie sprawy na dalszy termin jest bezzasadne.  W tej kwestii zasadnicze znaczenia ma odpowiedź na pytanie, jakie przesłanki Wysoka Rada powinna wziąć pod uwagę, jakimi kryteriami powinna się kierować, kiedy będzie podejmowała uchwałę o ustaleniu wysokości wynagrodzenia? Takie stawianie sprawy, że musimy się zastanowić, że zostały naruszone zasady  regulaminowe, ponieważ projekt uchwały nie został nam doręczony jest bałamutne. Każdy radny powinien zdać sobie sprawę, że nie jest tu potrzebny czas na paktowanie i zastanawianie się, to nie o to chodzi. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakimi kryteriami i przesłankami powinniśmy kierować się przy ustalaniu wynagrodzenia, a o ustaleniu wynagrodzenia decyduje prawo.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - uprzejmie Pana proszę o nienaruszanie porządku obrad sesji. Proszę również Wiceprzewodniczącego Rady aby nie przeszkadzał, ponieważ teraz ma głos radny Stanisław Różański.

Radny Stanisław Różański - w tej sprawie ma zastosowanie art.20 ustawy o pracownikach  samorządowych z 22 marca 1990r, który mówi „pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz do posiadanych  kwalifikacji zawodowych”. Jest to pierwsze kryterium, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia burmistrza.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - odbieram Panu głos. Zgłosił Pan wniosek formalny i radny Paweł Nikitiński również zgłosił wniosek formalny. Wniosek radnego Pawła Nikitińskiego jest najdalej idący i wobec tego zostanie poddany pod głosowany jako pierwszy. Jeżeli nie zostanie przyjęty przez Radę, to będziemy prowadzili dyskusję nad ustaleniem wynagrodzenia p. Burmistrza.

Radny Stanisław Różański - ja chcę uzasadnić swój wniosek.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zgłosił Pan wniosek formalny i nie ma potrzeby go uzasadniać. W pierwszej kolejności przegłosuję wniosek najdalej idący.

Radny Stanisław Różański - wy wszystko przegłosujecie, nawet to, że dzisiaj jest niedziela.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - upominam Pana, ponieważ takie zachowanie nie licuje z powagą Rady.

Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Pawła Nikitińskiego, aby głosowanie nad ww. projektem uchwały przenieść na kolejną sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Ad. VI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dzisiejsza sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 29 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Wiąże się to z obowiązkiem zwołania sesji po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym wyników wyborów burmistrzów. Taką sesję zobowiązany byłem zwołać w terminie siedmiu dni.

Radny Stanisław Różański - zdziwiony jestem, że Rada chce, aby ten punkt porządku obrad był sprzeczny z Regulaminem Rady, ponieważ prawidłowo powinien brzmieć „Wolne wnioski i informacje”. Wysoka Rado przedkładam niniejszą informację, a w szczególności zwracam się do swoich wyborców zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 27 ust. 1 Statutu Gminy Gryfino. Ww przepisy zobowiązują radnych do informowania  wyborców o swojej działalności w Radzie. Można się dziwić, że jest to II sesja Rady Miejskiej, że upłynęło tak mało czasu, a ja decyduję się na składanie tej informacji. Przyczyny są dwie, dla których składam informację w dniu dzisiejszym. Pierwszą przyczyną jest działalność Komisji Rewizyjnej, a w szczególności jej Przewodniczącej. Zaproponowany projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok  całkowicie wypacza istotę jej działalności. Ponadto Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej bądź to nie dopuszcza mnie do głosu na posiedzeniach Komisji lub też odbiera mi głos, kiedy uda mi się go zabrać.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - są to wolne wnioski, a radny nie składa żadnych wniosków tylko oświadczenia i oceny koleżanek oraz kolegów radnych. Takie zachowanie uważam za niestosowne. Złożył Pan skargę do Przewodniczącego Rady, która zostanie skonfrontowana z protokołem Komisji Rewizyjnej. Po przyjęciu   protokołu otrzyma Pan odpowiedź. Jednocześnie powołując się na odpowiedni przepis  ustawy o samorządzie gminnym potwierdzam, że ma Pan kontaktować się ze swoimi wyborcami, ale sposób tego kontaktu nie jest taki jak przewidują przepisy.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący proszę o wskazanie podstawy prawnej takiego poglądu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - nie będę z Panem polemizował i ponownie proszę o składanie wniosków, tak jak jest to wskazane w pkt. VI.

Radny Stanisław Różański - w sposób nieuprawniony pozbawia mnie Pan głosu.
Zastosuje się do tego i przechodzę do wniosków.
W ramach wniosków proponuję, aby od następnej sesji wprowadzić następujące zasady:

 • obradujemy na sali bez włączonych telefonów komórkowych. Nie widzę wśród  radnych takich menagerów, którzy nie mogą obejść się bez telefonu przez trzy lub  cztery godziny,
 • obradujemy bez ciasta, herbaty i kawy. To nie jest sala kawiarniana, to jest ciężka praca. Udowodnię to Wysokiej Radzie podczas następnych sesji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – dziękuję za zgłoszone wnioski, które zostaną rozpoznane.
Pragnę poinformować, że w naszej Radzie zawiązał się klub radnych Gryfińskie Przymierze Wyborcze. Poinformowali mnie o tym radni: Paweł Nikitiński, Wanda Kmieciak, Janina Nikitińska.

Radny Paweł Nikitiński - składam deklarację wobec radnego p. Różańskiego  i pozostałych radnych, że chcemy w tej Radzie pracować nad problemami. Personifikowanie problemów, czy też próbę pouczania radnych oraz atak personalny na p. Magdalenę Chmurę – Nycz odbieram z niesmakiem, chociaż nie sympatyzuję z nią  w poglądach politycznych. Jednak takie postępowanie odbiega od poziomu  i standardów, które Gryfińskie Przymierze Wyborcze chce reprezentować w Radzie Miejskiej. Zapraszamy do współpracy Inicjatywę Samorządową i Bezpartyjny Blok Samorządowy.  O ewentualnych porozumieniach w Radzie Miejskiej dowiedzą się wyborcy poprzez poszczególne głosowania. Myślę, że takim wyznacznikiem będzie budżet Gminy Gryfino na rok 2007 i nad tym należy się skupić. Jest to istota pracy 21 radnych.  Przypuszczam, że w tej Radzie jest wielu radnych, którzy potrafią sobie sprawnie  i intelektualnie radzić z poszczególnymi zapisami prawnymi oraz potrafią kontrować wypowiedzi radnych, ale to nie o to chodzi. Swoją wypowiedź chcę zakończyć wnioskiem formalnym, być może nieco odłożonym w czasie, ale w dniu dzisiejszym złożonym po raz pierwszy.  Panie Przewodniczący być może będziemy musieli limitować wypowiedzi radnych.  Chodzi o to, abyśmy w limitowanym czasie mogli jasno, czytelnie, zrozumiale przekazać swoją wypowiedź. Jestem od p. Stanisława Różańskiego zdecydowanie młodszy i nie chcę w najmniejszym stopniu pouczać radnego, ale muszę powiedzieć, że nie wiek kwalifikuje osoby do tego jak pozostali w Radzie mają się zachowywać. Dlatego jako Przewodniczący  Gryfińskiego Przymierza Wyborczego i jako debiutant w tej Radzie spuszczę zasłonę milczenia na dzisiejsza sesję i na te wystąpienia. Po twarzach pozostałych radnych widzę, że również przyjęli to z niesmakiem. Mam nadzieję, że jest to zły początek dobrego, które zaprezentujemy w Radzie Miejskiej przez cztery lata.

Radny Stanisław Różański - mam prośbę, jeżeli ktoś będzie polemizował ze mną, to niech nie polemizuje z Różańskim, niech polemizuje z tym co on mówi.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – do Rady Miejskiej w Gryfinie złożyłem oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino oraz ze składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji - załącznik nr 12.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad - załącznik nr 4,
 5. Oświadczenie p. Lidii Karzyńskiej – Karpierz o nie utraceniu wybieralności i wyrażeniu  zgody na piastowanie mandatu radnego - załącznik nr 5,
 6. Oświadczenie p. Eugeniusza Robaka o nie utraceniu wybieralności i wyrażeniu  zgody na piastowanie mandatu radnego - załącznik nr 6,
 7. UCHWAŁA NR II/13/06 - załącznik nr 7,
 8. UCHWAŁA NR II/14/06 - załącznik nr 8,
 9. UCHWAŁA NR II/15/06 - załącznik nr 9,
 10. UCHWAŁA NR II/16/06 - załącznik nr 10,
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 11,
 12. Oświadczenie o rezygnacji radnego Mieczysława Sawaryna z funkcji członka Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino oraz ze składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji - załącznik  nr 12.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała
inspektor
Czesława Juszkiewicz