Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
I sesji V kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 900

I.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Wydanie radnym zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

III. Ślubowanie radnych.

IV. Wybór Przewodniczącego Rady:

  1. zgłaszanie kandydatur,
  2. wybór komisji skrutacyjnej,
  3. głosowanie tajne w sprawie wyboru przewodniczącego Rady,
  4. odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,
  5. odczytanie uchwały.

V. Wybór wiceprzewodniczących Rady:

  1. zgłaszanie kandydatur,
  2. wybór komisji skrutacyjnej,
  3. głosowanie tajne w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady,
  4. odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,
  5. odczytanie uchwały.

VI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.