Protokół z obrad

 PROTOKÓŁ Nr I/06 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 27 listopada  2006 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1235.

W sesji uczestniczyli wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 4. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2,
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3.

Ad. I Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt. 1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Obrad radny senior Stanisław Różański. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zwrócił się z prośbą o uczczenie minutą ciszy śmierci górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej w dniu  21 listopada 2006 r.
Przewodniczący Obrad stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20 radnych  w sesji uczestniczyło 20 radnych. 
Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Ad. II. Wydanie radnym zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Stanisław Fabian złożył gratulacje dla wybranych radnych i wręczył radnym zaświadczenia o wyborze.

Ad. III Ślubowanie radnych.

Przewodniczący Obrad odczytał rotę ślubowania. Wyczytani kolejno radni składali ślubowanie i dokonali odebrania mandatu radnego.
Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 27 listopada 2006 r. do Rady Miejskiej  w Gryfinie wpłynęła pisemna rezygnacja Henryka Piłata z mandatu radnego w związku  z wyborem na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Przewodniczący Obrad odczytał treść pisma, które stanowi załącznik nr 5 i zgłosił wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego”. Zapytał radnych, czy zgłaszają inne propozycje zmiany porządku obrad.
Radny Mieczysław Sawaryn – uważam, że na dzisiejszej sesji Rada powinna powołać komisje i powinny one przystąpić do prac związanych z budżetem na 2007 rok. Do porządku obrad zgłaszam wprowadzenie punktu dotyczącego powołania przewodniczących Komisji Rady oraz pozostałych członków Komisji.
Przewodniczący Obrad Stanisław Różański poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Obrad stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru przewodniczących Komisji Rady i powołania składów osobowych Komisji. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Obrad stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Ad. IV. Wybór Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Marek Sanecki zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Sawaryna.
Radny Mieczysław Sawaryn wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Rafał Guga zgłosił kandydaturę Kazimierza Fischbacha.
Radny Kazimierz Fischbach wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Obrad zapytał, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Rady.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Obrad Stanisław Różański poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:
- Marka Saneckiego.
- Andrzeja Kułdosza.
– Elżbietę Kasprzyk.
Przewodniczący Obrad Stanisław Różański przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej  w przedstawionym składzie głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Obrad stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie i ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie kart.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki zaproponował wzór karty do głosowania na Przewodniczącego Rady – załącznik nr 6.
Przewodniczący Obrad zapytał, czy radni zgłaszają inne propozycje wzoru karty do głosowania.
Rada nie zgłosiła innych propozycji wzoru karty.
Przewodniczący Obrad zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego przez Komisję Skrutacyjną wzory karty do głosowania na Przewodniczącego Rady.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem zaproponowanego wzory karty do głosowania głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Obrad ogłosił przerwę w obradach sesji.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Sanecki przedstawił dwie propozycje sposobu głosowania.
Radny Marek Sanecki - według pierwszej wersji głosowanie odbywa się w miejscu, według drugiej wersji radny podchodzi do urny i dokonuje przy niej skreślenia kandydata.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie pierwszą wersję sposobu głosowania na miejscu.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem zaproponowanego sposobu głosowania głosowało 18 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Obrad Stanisław Różański stwierdził, iż głosowanie przebiegać będzie zgodnie z pierwszą zaproponowaną wersją.
Członek Komisji Skrutacyjnej Andrzej Kułdosz rozdał radnym karty do głosowania.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Obrad zarządził kolejną przerwę  w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki odczytał protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Protokół stanowi załącznik nr 7.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 8.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Mieczysław Sawaryn, który otrzymał 14 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący Obrad Stanisław Różański odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
UCHWAŁA NR I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 9.

Przewodniczący Obrad Stanisław Różański pogratulował radnemu Mieczysławowi Sawarynowi wyboru na Przewodniczącego Rady i przekazał mu prowadzenie obrad.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałem podziękować za powierzenie mi tej funkcji i zapewniam, że będę pracował w sposób gwarantujący przestrzeganie prawa  i zapewnienie interesów wszystkich uczestników Rady.
Przewodniczący Rady ogłosił 10- minutową przerwę w obradach.

Ad. V. Wybór wiceprzewodniczących Rady.

Radna Wanda Kmieciak zaproponowała kandydaturę radnego Pawła Nikitińskiego.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, czy radny Paweł Nikitiński wyraża zgodę na kandydowanie.
Radny Paweł Nikitiński
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Rafał Guga zaproponował kandydaturę radnego Kazimierza Fischbacha.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, czy radny Kazimierz Fischbach wyraża zgodę na kandydowanie.
Radny Kazimierz Fischbach wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Marek Sanecki zgłosił kandydaturę Janusza Skrzypińskiego.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn
zapytał, czy radny Janusz Skrzypiński wyraża zgodę na kandydowanie?
Radny Janusz Skrzypiński wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:
- Marka Saneckiego.
- Andrzeja Kułdosza.
– Elżbietę Kasprzyk.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn
przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie kart.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki zaproponował wzór karty do głosowania na Wiceprzewodniczących Rady – załącznik nr 10.
Przewodniczący Obrad zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego przez Komisję Skrutacyjną wzory karty do głosowania na Wiceprzewodniczących Rady.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem zaproponowanego wzory karty do głosowania głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła wzór karty do głosowania.
Przewodniczący Rady ogłosił kolejną przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Sanecki przedstawił dwie propozycje sposobu głosowania.
Radny Marek Sanecki - według pierwszej wersji głosowanie odbywa się w miejscu,  a członek Komisji Skrutacyjnej podchodzi do radnych z urną, według drugiej wersji radny podchodzi do urny i dokonuje przy niej skreślenia kandydata.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie pierwszą wersję sposobu głosowania na miejscu.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem zaproponowanego sposobu głosowania głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pawłowi Musze.

Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Mucha – chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos w wyborach samorządowych. Chciałbym zapewnić, że jako przedstawiciel Gryfina będę w sejmiku zabiegał o interesy Powiatu Gryfińskiego i Gminy Gryfino. Chciałbym pogratulować wyboru radnym Rady Miejskiej, jej Przewodniczącemu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. Na lata 2007-2013 przeznaczona została kwota 1.140.000.000 euro do rozdysponowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Środki te można wykorzystywać na projekty infrastrukturalne, t.j. obwodnica Gryfina, budowa zjazdów  z drogi ekspresowej S-3 i rozwój infrastruktury pod inwestycje. Chciałbym po raz kolejny podziękować Państwu i rzetelna pracą przez kolejne cztery lata wykazać, iż głos oddany na Pawła Muchę nie był stracony. Zapewniam, że moja obecność w sejmiku przyczyni się do rozwoju naszej gminy i Powiatu Gryfińskiego.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił kolejną przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki odczytał protokół w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Protokół stanowi załącznik nr 11.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 12.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej wybrani zostali:
- radny Paweł Nikitiński, który otrzymał 13 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 1 głos wstrzymujący się,
- radny Janusz Skrzypiński. który otrzymał 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos wstrzymujący się.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn odczytał treść uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady.
UCHWAŁA NR I/2/06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady stanowi  załącznik nr 13.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Stanisławowi Różańskiemu.
Radny Stanisław Różański – na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej  w Gryfinie zgłaszam wniosek formalny o przerwanie sesji i kontynuowanie jej w innym wyznaczonym terminie. Jeżeli w dniu dzisiejszym dokonamy w tym trybie i w tej atmosferze wyboru Przewodniczących Komisji i ich członków będzie to zaprzeczeniem procedury, które przewidują obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia Regulaminu Rady Miejskiej. W doręczonym radnym porządku obrad nie została przewidziana poprawka do porządku obrad. Zgłoszenie członków do poszczególnych komisji jest niezwykle ważnym aktem z punktu widzenia formalnego. To co się dzieje dzisiaj na sali obrad jest przejawem działalności partyjnej. Wracamy do konwencji pracy, która towarzyszyła ubiegłej kadencji. Polityka w samorządzie jest rakiem, który drąży działalność samorządową. Dał temu wyraz niejeden autorytet z dziedziny prawa administracyjnego. Wystarczy powołać się na pogląd prof. Regulskiego lub prof. Kuleszy. Wydarzenia dzisiejszej sesji są kontynuacją kampanii wyborczej i uprawianiem partyjnej działalności. Poszczególni radni powinni mieć czas na zadeklarowanie do jakiej komisji chcieliby należeć. Wybór przewodniczących i pozostałych członków komisji w trybie przyspieszonym w celu osiągnięcia określonego celu jest  w najwyższej szkodzie dla działalności tej Rady. Jeżeli zależy nam na zmianie konwencji  i atmosfery w Radzie powinniśmy się nad tym głęboko zastanowić. Apeluję o przerwanie obrad po podjęciu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Henryka Piłata. Proszę, aby emocje na sali obrad opadły i proszę o rozsądek.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Nikitińskiemu.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w odróżnieniu od mojego przedmówcy nie będę używał emocjonalnych argumentów. Dwudziestu radnych zgodziło się na zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji i działało w pełni świadomie. Zadecydowali, że chcą wprowadzić zmiany do porządku obrad i są do tego przygotowani. W swoim klubie przemyśleliśmy, który radny chce pracować w jakiej komisji. Mamy gotowych kilka projektów uchwał i oceniliśmy projekt budżetu. W stosownym czasie złożę informację  o powołaniu klubu radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego. Chciałbym wyrazić pogląd, iż jesteśmy zainteresowani tym, aby składy komisji zostały ustalone na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn udzielił głosu radnemu Arturowi Nyczowi.

Radny Artur Nycz – radni wiedzieli o swoim wyborze od dwóch tygodni. Każdy radny powinien znać Komisje Rady. Każdy wie, czym się interesuje i co jest dla niego ważne. Każdy radny miał określony program wyborczy. Myślę, że nie powinno być problemu, aby na dzisiejszej sesji ogłosić przerwę i ustalić składy komisji. Rada otrzymała projekt budżetu, nad którym należy popracować i który należy przyjąć dlatego muszą zostać powołane komisje.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Stanisława Różańskiego dotyczący przerwania sesji i jej kontynuacji w innym terminie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych przy  14 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR I/3/06 stanowi załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady ogłosił godzinną przerwę w obradach.

Ad. VII. Wybór Przewodniczących Komisji i powołanie składów osobowych Komisji  Rady.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury:
- Magdaleny Chmury – Nycz,
- Stanisława Różańskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Magdaleny Chmury – Nycz.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za kandydaturą radnej Magdaleny Chmury – Nycz na Przewodniczącą Komisji głosowało 14 radnych przy 5 wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano radną Magdalenę Chmurę – Nycz. UCHWAŁA NR I/4/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady stanowi załącznik nr 15.

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy zadeklarowali chęć pracy  w Komisji Rewizyjnej.
Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni:
- Elżbieta Kasprzyk,
- Marek Sanecki,
- Maciej Szabałkin,
- Jacek Kawka,
- Janina Nikitińska,
- Stanisław Różański.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za powołaniem składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za powołaniem przedstawionego składu osobowego Komisji głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie wybrała skład osobowy Komisji Rewizyjnej. UCHWAŁA NR I/5/06 w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady stanowi załącznik nr 16.

Na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zgłoszono kandydatury:
- Wandy Kmieciak,
- Tadeusza Figasa.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Wandy Kmieciak. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za kandydaturą radnej Wandy Kmieciak na Przewodniczącą Komisji głosowało 14 radnych przy 6 wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego wybrano radną Wandę Kmieciak. UCHWAŁA NR I/6/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady stanowi załącznik nr 17.

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy zadeklarowali chęć pracy  w Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zgłosili się następujący radni:
- Marek Sanecki,
- Janusz Skrzypiński,
- Janina Nikitińska,
- Tadeusz Figas,
- Rafał Guga,
- Eugeniusz Kuduk,
- Magdalena Chmura – Nycz.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za powołaniem składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za powołaniem przedstawionego składu osobowego Komisji głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie wybrała skład osobowy Komisji  Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
UCHWAŁA NR I/7/06 w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady stanowi załącznik nr 18.

Na Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zgłoszono kandydatury:
- Ireneusza Sochaja,
- Kazimierza Fischbacha.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Ireneusza Sochaja.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za kandydaturą radnego Ireneusza Sochaja na Przewodniczącego Komisji głosowało 14 radnych przy 6 wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wybrano radnego Ireneusza Sochaja.  UCHWAŁA NR I/8/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady stanowi załącznik nr 19.

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy zadeklarowali chęć pracy   w Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Do składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zgłosili się następujący radni:
- Elżbieta Kasprzyk,
- Maciej Szabałkin,
- Kazimierz Fischbach,
- Andrzej Kułdosz.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za powołaniem składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za powołaniem przedstawionego składu osobowego Komisji głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie wybrała skład osobowy Komisji  Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
UCHWAŁA NR I/9/06 w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady stanowi załącznik nr 20.

Na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zgłoszono kandydatury:
- Tomasza Namiecińskiego,
- Rafała Gugi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Tomasza Namiecińskiego.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za kandydaturą radnego Tomasza Namiecińskiego na Przewodniczącego Komisji głosowało 14 radnych przy 6 wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wybrano radnego Tomasza Namiecińskiego. UCHWAŁA NR I/10/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady stanowi załącznik nr 21.

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy zadeklarowali chęć pracy  w Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zgłosili się następujący radni:
- Jacek Kawka,
- Marcin Para,
- Artur Nycz,
- Paweł Nikitiński,
- Stanisław Różański.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za powołaniem składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za powołaniem przedstawionego składu osobowego Komisji głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie wybrała skład osobowy Komisji   Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
UCHWAŁA NR I/11/06 w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady stanowi załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym mandatu radnego przez Pana Eugeniusza Kuduka, chciałbym zapytać radcę prawnego, czy w dalszym ciągu pełni on funkcję zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Radca prawny Krzysztof Judek - przepis ordynacji wyborczej stanowi, że Pan Eugeniusz Kuduk ma trzy miesiące na podjęcie decyzji. Ani jednego, ani drugiego stanowiska jeszcze nie utracił.

Radny Eugeniusz Kuduk - w związku z otrzymaniem propozycji kontynuacji pracy na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino składam wniosek o rezygnację  z mandatu radnego.  Przewodniczący Rady odczytał treść pisma, które stanowi załącznik nr 23.

Przewodniczący Rady złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego”. Zapytał radnych, czy zgłaszają inne propozycje zmiany porządku obrad.
Nikt z radnych nie zgłosił innych propozycji.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.
Ostateczna wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 24.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych   w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR I/12/06 stanowi załącznik nr 25.

Ad. IX. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Pełnomocnik wyborczy KWW BBS Jerzy Miler odczytał treść oświadczenia, który stanowi załącznik nr 26.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad I wersja - załącznik nr 4,
 5. Pismo ws. rezygnacji Henryka Piłata z mandatu radnego – załącznik nr 5,
 6. Wzór karty do głosowania na Przewodniczącego Rady – załącznik nr 6,
 7. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 7,
 8. Karty z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 8,
 9. UCHWAŁA NR I/1/06 - załącznik nr 9,
 10. Wzór karty do głosowania na wiceprzewodniczących Rady – załącznik nr 10,
 11. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie  wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 11,
 12. Karty z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady  Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 12,
 13. UCHWAŁA NR I/2/06 - załącznik nr 13,
 14. UCHWAŁA NR I/3/06 - załącznik nr 14,
 15. UCHWAŁA NR I/4/06 - załącznik nr 15,
 16. UCHWAŁA NR I/5/06 - załącznik nr 16,
 17. UCHWAŁA NR I/6/06 - załącznik nr 17,
 18. UCHWAŁA NR I/7/06 - załącznik nr 18,
 19. UCHWAŁA NR I/8/06 - załącznik nr 19,
 20. UCHWAŁA NR I/9/06 - załącznik nr 20,
 21. UCHWAŁA NR I/10/06 - załącznik nr 21,
 22. UCHWAŁA NR I/11/06 - załącznik nr 22.
 23. Pismo radnego Eugeniusza Kuduka ws. rezygnacji z mandatu radnego - załącznik nr 23,
 24. Ostateczna wersja porządku obrad sesji - załącznik nr 24,
 25. UCHWAŁA NR I/12/06 - załącznik nr 25,
 26. Oświadczenie Pełnomocnika wyborczego KWW BBS Jerzego Milera - załącznik nr 26.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała:
Referent
Agnieszka Grzegorczyk