Rok 2020
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2020-07-31   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne   Tak 
2020-07-31   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2020 r.   Tak 
2020-07-31   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych   Tak 
2020-07-30   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z 27 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego   Tak 
2020-07-30   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 47/2020 z 27 lipca 2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra-Gryfino   Tak 
2020-07-28   KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lipca 2020 roku   Tak 
2020-07-20   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych   Tak 
2020-07-08   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   Tak 
2020-07-07   Informacja Państwowych Gospodarstw Wodnych   Tak 
2020-07-07   Informacja dla wyborców niepełnosprawnych   Tak 
2020-07-06   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja Triathlonowego obozu szkoleniowego"   Tak 
2020-07-03   Informacja Państwowych Gospodarstw Wodnych    Tak 
2020-07-02   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania   Tak 
2020-06-29   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie   Tak 
2020-06-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew - głogów, z działaki nr 728/19, obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 30-40 w Gryfinie   Tak 
2020-06-16   Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.   Nie 
2020-06-19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 czerwca 2020 r. o ponownym, drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Tak 
2020-06-16   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Pokazowe zawody Aikido pn."Krzewimy kulturę""   Nie 
2020-06-08   Ogłoszenie dotyczące wyznaczonego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę   Tak 
2020-06-03   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 29/8, 29/9, 29/10, 38/1, 35/1 w obr. Nowe Czarnowo, polegającej na budowie zewnętrznej linii zasilającej dla stacji METEO przy drodze krajowej nr 31   Tak 
2020-05-29   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologicznych-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Szczecina   Nie 
2020-05-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2020-05-25   KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO   Tak 
2020-05-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 10/6 obr. Gryfino 4 tj. przy ul. Krasińskiego 84-110 w Gryfinie   Nie 
2020-05-19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi i przekwalifikowaniu na średnie ciśnienie   Nie 
2020-05-04   Rozporządzenie Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.   Nie 
2020-05-04   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do ziemi   Nie 
2020-04-22   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn90/63 PE na działkach nr 135/2 i 149 w obrębie Radiszewo   Nie 
2020-04-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2020-03-27   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV oraz rozbiórce jednotorowej linii 220 kV   Nie 
2020-03-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 3.   Nie 
2020-03-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania zmiany decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 298/3, obręb Chwarstnica   Nie 
2020-03-23   Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie 
2020-03-17   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 10 marca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie o ustanowienie strefy ochronnej   Nie 
2020-03-17   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 10 marca 2020 r. w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzrnia wodnego   Nie 
2020-03-13   Odwołana kwalifikacja wojskowa   Nie 
2020-03-11   Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa   Nie 
2020-03-04   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - świerka, z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ul. Z. Krasińskiego 57-65 w Gryfinie   Nie 
2020-03-02   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020.    Nie 
2020-02-27   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 14/1, 14/2, 27/2, 40, 62/2, 62/3, 70/2 w obrębie Gardno, polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Żelisławieckiej, ul. Niepodległości i ul. Pyrzyckiej   Nie 
2020-02-25   Badanie opinii na temat stopnia zadowolenia z jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie    Tak 
2020-02-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244   Nie 
2020-02-24   Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego   Nie 
2020-02-21   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2020-02-19   INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 ROKU   Nie 
2020-02-14   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 11 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych   Nie 
2020-02-14   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki   Nie 
2020-02-12   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na usługę wodnokanalizacyjną na wprowadzenie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków komunalnych   Nie 
2020-02-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - świerka z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Z. Krasińskiego 57-65 w Gryfinie   Nie 
2020-02-11   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew - sumaków octowców, z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 50 w Gryfinie   Nie 
2020-02-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie 
2020-01-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244   Nie 
2020-01-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   Nie 
2020-01-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   Nie 
2020-01-16   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków przemysłowych   Nie 
2020-01-16   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej   Nie 
2020-01-16   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   Nie 
2020-01-14   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2020-01-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Nie 
2020-01-10   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 30/1, obręb ewidencyjny Nowe Czarnowo   Nie 
2020-01-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244   Nie 
2020-01-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew - sumaków octowców, z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 50 w Gryfinie   Nie