Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z LIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.10.2014

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z LII sesji
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Jacek Kawka Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz
Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre Elżbieta Kasprzyk Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 2
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2013/2014. - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym. - Druk Nr 9/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od 1 stycznia do 28 października 2014 r. - Druk Nr 4/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Jacek Kawka Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

Elżbieta Kasprzyk      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 5/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

Ewa De La Torre      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 6/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

Ewa De La Torre      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. - Druk Nr 7/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

Ewa De La Torre      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. - Druk Nr 8/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. - Druk Nr 10/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Borzym, Chwarstnica, Czepino, Drzenin, Sobiemyśl, Sobieradz, Wełtyń II, Wirów, Żórawie, Żórawki i nr 5 m. Gryfino. - Druk Nr 11/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2018”. - Druk Nr 12/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino. - Druk Nr 13/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

Paweł Nikitiński      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino ­ w obrębie Pniewo. - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji - wycofanie - Druk Nr 14/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Kazimierz Fischbach Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec
Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

Tadeusz Figas Rafał Guga    

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 15/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 7
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 11
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Krzysztof Hładki Jacek Kawka
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Janusz Skrzypiński  

Przeciw:

Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre Rafał Guga Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Jerzy Piasecki
Mieczysław Sawaryn Marek Suchomski Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 16/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 6
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Jacek Kawka Jerzy Piasecki
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski    

Przeciw:

Ewa De La Torre Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

Rafał Guga Ryszard Radawiec Zenon Trzepacz  

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 17/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 18/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

Ryszard Radawiec      

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015. - przegłosowanie wniosku radnego Zenona Trzepacza do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

Tadeusz Figas Rafał Guga Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz
Jacek Kawka Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Zenon Trzepacz

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jerzy Piasecki
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

Mieczysław Sawaryn      

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015. - z przyjętym wnioskiem - Druk Nr 19/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

Tadeusz Figas Rafał Guga Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz
Jacek Kawka Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak
Zenon Trzepacz      

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

Mieczysław Sawaryn      

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 20/LIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

Zenon Trzepacz