Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Budżetu,
Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej  w dniu 27 października 2014r.2014 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu nr 100/14

II. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2013/2014 – DRUK NR 1/LIII

III. Raport z badania jakości współpracy Miasta i Gminy Gryfino i organizacji pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks jakości Współpracy celem przedłożenia Radzie Miejskiej – DRUK NR 2/LIII

IV. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia 2014 r. do 28 października 2014 r. – DRUK Nr 3/LIII

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od 1 stycznia do 28 października 2014 r. – DRUK NR 4/LIII
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/LIII
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino– DRUK NR 6/LIII
 4. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – DRUK NR 7/LIII
 5. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 – DRUK NR 8/LIII
 6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK NR 9/LIII
 7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – DRUK NR 10/LIII
 8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Borzym, Chwarstnica, Czepino, Drzenin, Sobiemyśl, Sobieradz, Wełtyń II, Wirów, Żórawie, Żórawki i nr 5 m. Gryfino – DRUK NR 11/LIII
 9. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2018”– DRUK NR 12/LIII
 10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 13/LIII
 11. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK NR 14/LIII
 12. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 15/LIII
 13. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 16/LIII
 14. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 17/LIII
 15. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 18/LIII
 16. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015 – DRUK NR 19/LIII

VI. Wolne wnioski i informacje.