Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/LIII - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2013/2014.
 • DRUK NR 2/LIII - Raport z badania jakości współpracy Miasta i Gminy Gryfino i organizacji pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks jakości Współpracy celem przedłożenia Radzie Miejskiej.
 • DRUK NR 3/LIII - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od  1 stycznia 2014 r. do 28 października 2014 r.
 • DRUK NR 4/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od 1 stycznia do 28 października 2014 r.
 • DRUK NR 5/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 6/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 7/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
 • DRUK NR 8/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
 • DRUK NR 9/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.
 • DRUK NR 10/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • DRUK NR 11/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Borzym, Chwarstnica, Czepino, Drzenin, Sobiemyśl, Sobieradz, Wełtyń II, Wirów, Żórawie, Żórawki i nr 5 m. Gryfino.
 • DRUK NR 12/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2018”.
 • DRUK NR 13/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 14/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo.
 • DRUK NR 15/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 • DRUK NR 16/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 • DRUK NR 17/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 • DRUK NR 18/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 • DRUK NR 19/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015.