Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 23 września (wtorek) 2014 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów nr 39/14, nr 40/14.

II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. – DRUK NR 1/LII

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 2/LII

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie – DRUK Nr 2-1/LII

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK NR 3/LII
 2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 4/LII
 3. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 5/LII
 4. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie – DRUK NR 6/LII
 5. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK NR 7/LII
 6. w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2014 – DRUK NR 8/LII
 7. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 9/LII
 8. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 10/LII
 9. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 11/LII
 10. w sprawie prowadzenia przez Gminę Gryfino działalności w zakresie telekomunikacji – DRUK NR 12/LII
 11. rozpatrzenia zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz – DRUK NR 13/LII
 12. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 14/LII
 13. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 15/LII
 14. w sprawie:
  1. ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK Nr 16A/LII
  2. ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK Nr 16B/LII

   odrębnie do każdej uchwały
 15. Zaopiniowanie wniosku Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  o ustanowienie na działce nr 14/2 obręb Krajnik lasu ochronnego (wodochronnego) – DRUK NR 17/LII
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2014-2018” – DRUK NR 18/LII

V. Wolne wnioski i informacje