Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 września 2014 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L i LI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. – DRUK NR 1/LII

 • uwagi i zapytania.

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 2/LII

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie – DRUK Nr 2-1/LII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK NR 3/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 4/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 5/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie – DRUK NR 6/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK NR 7/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2014 – DRUK NR 8/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 9/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 10/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 11/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Gminę Gryfino działalności  w zakresie telekomunikacji – DRUK NR 12/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz – DRUK NR 13/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 14/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 15/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych  w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK Nr 16A/LII
 2. ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – DRUK Nr 16B/LII

odrębnie do każdej uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XXI. Zaopiniowanie wniosku Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  o ustanowienie na działce nr 14/2 obręb Krajnik lasu ochronnego (wodochronnego) – DRUK NR 17/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2014-2018” – DRUK NR 18/LII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.