Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 1100

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II.   Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III.   Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Wełtyń II – DRUK Nr 1/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 Gryfino – ul. Łużycka nr 21 – DRUK Nr 2/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK Nr 3/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 4/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2014-2018 – DRUK Nr 5/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza w sprawie czynności mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania w Zespole Szkół w Gardnie wraz z możliwością rozwiązania problemu ogrzewania części wspólnot mieszkaniowych – DRUK Nr 6/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gryfino, sporządzenie harmonogramu inwestycji i remontów infrastruktury drogowej, chodników, miejsc parkingowych w celu ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino poczynając od roku 2014.

 1. dyskusja

XI. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie Targowiska Miejskiego.

 1. dyskusja

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2016 – DRUK Nr 7/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 8/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 9/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 10/XLVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.