Wyniki głosowania - część I z 30.06.2014

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 30.06.2014

Numer głosowania: 1
- Przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji.

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak

Wstrzymało się:

 Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki    

Numer głosowania: 2
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania od uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach

     

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014. - nowa wersja - Druk Nr 4/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.  - Druk Nr 5/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 5
- Przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.  - Druk Nr 6/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 7
- Przegłosowanie wycofania z porządku obrad Druku Nr 7B/XLVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz

Przeciw:

 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Eugeniusz  Robak
 Marek Suchomski      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. -  Druk Nr 7A/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Zenon Trzepacz

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Eugeniusz  Robak    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym. -  Druk Nr 8/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Gryfino.  - Druk Nr 9/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Jolanta Witowska

     

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  - Druk Nr 10/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 12
- Przegłosowanie wniosku o przerwanie sesji do dnia 31 lipca 2014 r. godz. 1000.

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Rafał Guga