Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 24 czerwca (wtorek) godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołów nr 36/14, 37/14, 38/14

II Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2013. Druk Nr 1/XLV oraz DRUK Nr 1-1/XLV
 2. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego – DRUK Nr 2/XLVI.
 3. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XLVI.
 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 4/XLVI.
 5. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 5/XLVI.
 6. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 6/XLVI.
 7. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 7/XLVI.
 8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 8/XLVI.
 9. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Gryfino – DRUK Nr 9/XLVI.
 10. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK Nr 10/XLVI.
 11. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XLVI.
 12. Rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz – DRUK Nr 12/XLVI.
 13. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK Nr 13/XLVI.
 14. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. – DRUK Nr 14/XLVI.