Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.05.2014

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Paweł Nikitiński    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. - Druk Nr 4/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz

     

Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. - przegłosowanie projektu uchwały ws. nieuwzględnienia wezwania - Druk Nr 5/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Marek Suchomski  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Janina Nikitińska  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz

     

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ­ Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. - przegłosowanie wniosku radnego Pawła Nikitińskiego do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  

Przeciw:

 Janusz Skrzypiński

     

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ­ Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. - z przyjętym wnioskiem  - Druk Nr 6/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Rafał Guga  Janusz Skrzypiński    

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego. - Druk Nr 7/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo ­ krajobrazowego „Wełtyń”. - z autopoprawkami Burmistrza - Druk Nr 8/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Mieczysław Sawaryn    

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obszarze geodezyjnym Parsówek-Sobieradz. - z autopoprawkami - Druk Nr 9/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. - z autopoprawkami - Druk Nr 10/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. - Druk Nr 11/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. - Druk Nr 12/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku. - Druk Nr 13/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014. - Druk Nr 14/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 15/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 16/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania i użytkowania nabrzeża w Gryfinie. - z autopoprawkami - Druk Nr 17/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Jacek Kawka    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski