Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 – DRUK  Nr 1/XLIV

 • uwagi i zapytania.

V. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 – DRUK Nr 2/XLIV

 • - uwagi i zapytania.

VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 – DRUK Nr 3/XLIV

 • - uwagi i zapytania.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 – DRUK Nr 4/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. – DRUK Nr 5/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 6/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego - DRUK Nr 7/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wełtyń”– DRUK Nr 8/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obszarze geodezyjnym Parsówek-Sobieradz – DRUK Nr 9/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości – DRUK Nr 10/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 11/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – DRUK Nr 12/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku – DRUK Nr 13/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 14/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 15/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 16/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania i użytkowania nabrzeża w Gryfinie – DRUK Nr 17/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.