Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 21 stycznia (wtorek) godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu 34/13

II. . Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2013 rok.

III Analiza procesu inwestycyjnego budowy nabrzeża.

IV Ocena sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zadłużenia.

VI. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał w sprawie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2013 rok – DRUK Nr 2/XLI
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 3/XLI
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025 – DRUK Nr 4/XLI
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 5/XLI
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 6/XLI
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 7/XLI
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo – DRUK Nr 8/XLI
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury – DRUK Nr 9/XLI
 9. Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r.

VI. Wolne wnioski i informacje.