Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2013 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/355/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2013

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie pracowała w składzie:

 1. Fischbach Kazimierz - Przewodniczący Komisji
 2. Kawka Jacek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Chmura-Nycz Magdalena - członek komisji
 4. Figas Tadeusz – członek komisji
 5. Hładki Krzysztof – członek komisji
 6. Skrzypiński Janusz – członek komisji

W oparciu o plan pracy na 2013 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/245/12 dnia 28 grudnia 2012 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 9 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Wypracowała sprawozdanie z działalności komisji za 2012 r.
 2. Analizowała realizację wniosków zgłoszonych przez komisję w 2012 r.
 3. Oceniła zasady wynajmowania, przydziału oraz politykę gospodarką mieszkaniową wchodzącą w zasób gminy.
 4. Zapoznała się z możliwościami zwiększenia ilości miejsc parkingowych w Gryfinie.
 5. Otrzymała informację o zaplanowanych remontach lokali komunalnych i adaptacji lokali.
 6. Oceniła GTBS w zakresie gospodarki mieszkaniowej po wybudowaniu budynku mieszkalnego.
 7. Zapoznała się z gospodarką odpadami w związku z ustawa „śmieciową”
 8. Zapoznała się z koncepcją budowy obwodnicy i przebudowy ul. Łużyckiej.
 9. Zapoznała się z trudnościami przy odśnieżaniu dróg w okresie zimy, uporządkowaniem dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy.
 10. Dokonała przeglądu placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy.
 11. Zapoznała się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.
 12. Zapoznała się ze strefą przemysłową.
 13. Oceniła działalność PUK-u po wprowadzeniu ustawy śmieciowej ( utrzymaniu porządku).
 14. Zapoznała się z formami zagospodarowania nabrzeża (zabytki, mury obronne).
 15. Przygotowała propozycje do projektu budżetu na 2014 r. w zakresie inwestycji gminnych.
 16. Otrzymała informację dotyczącą CW „Laguna”.
 17. Zapoznała się ze stanem realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do studium.
 18. Dokonała analizy realizacji inwestycji w 2013 roku.
 19. Dokonała analizy złożonych wniosków.
 20. Przygotowała plan pracy Komisji na rok 2014.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy

 • Komisja wnioskowała o przedstawienie wykazu stowarzyszeń wraz z wysokością otrzymywanych dofinansowań za rok 2013 z zaznaczeniem, które stowarzyszenia otrzymują dofinansowanie oraz, które z nich jest zwolnione od opłaty za użytkowanie lokalu.
  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wniosek komisji.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Fischbach