Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2013 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/355/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2013

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

 1. Zenon Trzepacz – Przewodniczący Komisji
 2. Ewa De La Torre – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Figas Tadeusz – członek komisji
 4. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
 5. Nikitińska Janina –członek komisji
 6. Namieciński Tomasz – członek komisji
 7. Witowska Jolanta – członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2013 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/245/12 dnia 28grudnia2012r.
W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2012 rok. Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok negatywnie oraz wypracowała wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 21 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r.
 2. Przeprowadziła kontrolę realizacji funduszu sołeckiego w latach 2009 – 2012 na terenie Gminy Gryfino, wypracowała wnioski i zalecenia pokontrolne.
 3. Przeprowadziła kontrolę delegacji krajowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych Rady Miejskiej w Gryfinie w latach 2009 – 2012. Wypracowała wnioski i zalecenia pokontrolne.
 4. Dokonała analizy środków finansowych przeznaczonych na sport, rekreację i promocję Gminy w latach 2011 – 2012.
 5. Dokonała kontroli świetlic wiejskich i remizy strażackiej pod kątem stanu technicznego budynków. Komisja wyjazdowa.
 6. Przeprowadziła kontrolę nagród wypłacanych Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Naczelnikom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy w latach 2009 – 2012. Wypracowała wnioski i zalecenia pokontrolne.
 7. Rozpoczęła kontrolę środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe w Bibliotece Publicznej w latach 2010 – 2012.
 8. Rozpoczęła kontrolę procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/Czechosłowacka.
 9. Przygotowała Plan Pracy Komisji na 2014 rok

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 • Komisja wnioskowała o udostępnienie analizy wariantów przekształceń zakładu budżetowego Gminy Gryfino Centrum Wodnego „Laguna” dokonanej w 2012 roku.
 • Komisja wnioskowała o uzupełnienie informacji w sprawie wykupu działek pod drogi publiczne oraz inne elementy infrastruktury od osób fizycznych i prawnych o wykaz imienny osób fizycznych, od których wykupiono nieruchomości przeznaczone pod drogi i inne elementy infrastruktury oraz wykaz imienny osób, które otrzymały odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne gminne.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji: - kiedy nastąpiło przeniesienie OPS na dworzec, -kiedy nastąpiła zmiana statutu, - jakie są koszty relokacji i utrzymania nowego obiektu (wszystkie koszty), -czy agendy OPS spod Platana zostaną przeniesione, jeśli nie to, jaki jest koszt utrzymania dwóch obiektów, - co z obiektem na ulicy Łużyckiej, - czy w projekcie budżetu na 2013 rok są przewidziane środki na dzierżawę budynku, - jaka jest powierzchnia opuszczanego budynku na ul. Łużyckiej, a jaka jest nowa powierzchnia na dworcu PKP.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie wszystkim radnym prognozowanej dotacji na poszczególne kluby sportowe w 2013 roku oraz wysokości stypendium sportowych przyznawanych przez kluby.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie materiałów koncepcji programowo- przestrzennej zagospodarowania Bramy Bańskiej w Gryfinie z 2002 roku.
 • Komisja wnioskowała o wyjaśnienia, w jakim okresie czasu i z jakich środków, przez kogo został wykonany monitoring w Bibliotece Publicznej w Gryfinie.
 • Komisja wnioskowała o przeszkolenie opiekunów sołectw z zakresu funduszu sołeckiego i zobowiązania ich do udziału przy uchwalaniu funduszu na zebraniach wiejskich.
 • Komisja wnioskowała o zmianę kierunków wydatkowania środków finansowych i przeznaczenie znacznej części na wsparcie środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią, zwiększając działania profilaktyczne na terenach wiejskich i miejskich jak również o przedstawienie informacji nt. osób zatrudnionych, ich kwalifikacji oraz zakres obowiązków tzw. „pracowników pierwszego kontaktu”.
 • Komisja wnioskowała o przygotowanie przez Dyrektora Biblioteki i Gryfińskiego Domu Kultury informacji nt. wpływu redukcji zatrudnienia w filiach Biblioteki i w świetlicach wiejskich na poprawę kondycji finansowej w każdej z tych instytucji.
 • Komisja wnioskowała o pełne zestawienie wydatków, kierunki i strukturę wydatków przy realizacji zadań zleconych przez Gminę.
 • Komisja wnioskowała o udzielenie odpowiedzi, którzy rzeczoznawcy majątkowi działają na rzecz Gminy we wszystkich sprawach dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nabywania lub sprzedaży nieruchomości, w jakim trybie są wyłaniani i jakie są koszty roczne ponoszone przez Gminę na ich usługi od początku obecnej kadencji.
 • Komisja wnioskowała o przeprowadzenie publicznej debaty na sesji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu ws. przekształceń CW „Laguna”.
 • Komisja wnioskowała do Rady Miejskiej o skierowanie do Kolegium Regionalnych Izb Obrachunkowych w Warszawie: - Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok wraz z informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, - sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2012r., - opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012 wraz z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, - Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr CIX.296.2013, - protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 27.05.13,10.06.13, 12.06.13, 14.06.13 - w celu oceny prawidłowości przeprowadzenia procedury absolutoryjnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryfinie w kontekście Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr CIX.296.2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku i ocen tam zawartych.
 • Komisja wnioskowała o uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie podjęte w ostatnich 10 latach, których tematem był wykup działek pod drogi publiczne gminne lub inne obiekty użyteczności publicznej.
 • Komisja wnioskowała o podanie składów osobowych Rad Nadzorczych powołanych przez Zgromadzenie Wspólników w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o i w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Komisja wniosła również o podanie informacji na temat: wysokości diet członów Rad Nadzorczych, kosztów utrzymania i funkcjonowania Rad Nadzorczych, wynagrodzenia zarządów spółek komunalnych.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie tego, co zostało zrobione od stycznia 2011 roku do października 2013 roku, co zostało poprawione w ramach napraw gwarancyjnych lub jakie nakłady zostały poniesione na utrzymanie w dobrym stanie technicznym następujących świetlic wiejskich: świetlica w Chwarstnicy, świetlica w Sobieradzu, świetlica w Daleszewie oraz remiza strażacka w Sobieradzu.
 • Komisja wnioskowała o uzasadnienia do nagród przyznawanych w latach 2009 – 2010 – 2011 – 2012: Dyrektorowi OSIR, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, Dyrektorowi OPS, Dyrektorowi CW Laguna, Dyrektorowi SP w Żabnicy, Dyrektorowi SP1 w Gryfinie, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gryfinie.
 • Komisja wnioskowała o udostępnienie Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo –Księgowych oraz o Zarządzenie dotyczące rozliczania delegacji służbowych.
 • Komisja w związku z prowadzoną kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacja uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wypracowane na posiedzeniu Komisji pytania.
 • Komisja wraz z Komisją Budżetu, Finansów, rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskowały o przedstawienie na najbliższej sesji Rady Miejskiej informacji o stanie realizacji funduszu sołeckiego, a w szczególności o realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Komisja wnioskowała o zaproszenie pana Andrzeja Skrouby na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 • Komisja wnioskowała o wykaz zakupionego sprzętu i wyposażenia w Bibliotece Publicznej od roku 2003, jak również o wykaz wydatków na remonty poniesione przez Bibliotekę w latach 2003 – 2012, będące wkładem własnym do wniosku o dofinansowanie z MK i DN.

Komisja Rewizyjna wyraża niezadowolenie w związku z niezrealizowaniem w m-c. sierpniu debaty w sprawie przekształcenia CW „Laguna”, jednocześnie Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na brak reakcji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na formułowane wnioski oraz brak informacji o sposobie realizowania wniosków. Komisja Rewizyjna miała problemy z uzyskaniem pełnych informacji w związku ze swoimi działaniami. Informacje Burmistrza Miasta i Gminy były niewyczerpujące i lakoniczne.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wszystkie wypracowane wnioski komisji.

Komisja rozpatrzyła 5 skarg na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i wypracowała projekty uchwał.
Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że przyczyną niektórych skarg było nieterminowe rozpatrzenie tychże skarg przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący Komisji
Zenon Trzepacz