Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2013 rok

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/355/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2013

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Janina Nikitińska – Przewodnicząca Komisji
 2. Witowska Jolanta – Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Guga Rafał – członek komisji
 4. Robak Eugeniusz – członek komisji
 5. Kuduk Eugeniusz – członek komisji
 6. Radawiec Ryszard – członek komisji
 7. Trzepacz Zenon – członek komisji

W oparciu o plan pracy na 2013 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/11 dnia 28 grudnia 2012 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 10 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Zapoznała się z planami ferii zimowych organizowanych przez szkoły, Bibliotekę Publiczną i jej filie, GDK i świetlice wiejskie.
 2. Wypracowała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2012
 3. Analizowała sprawozdania z ferii zimowych przeprowadzonych w szkołach w Bibliotece Publicznej i jej filiach oraz GDK i świetlicach wiejskich.
 4. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za rok 2012.
 5. Analizowała realizację wniosków złożonych przez Komisję za rok 2011 i 2012.
 6. Otrzymała i analizowała sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 7. Zapoznała się z pomieszczeniami Szkoły Specjalnej i Domu Pomocy Społecznej oraz ze stanem drogi, którą użytkują osoby niepełnosprawne. Komisja wyjazdowa.
 8. Komisja zapoznała się ze stanem dróg gminnych.
 9. Komisja zapoznała się z procesem przygotowania miejsc wypoczynku w gminie Gryfino.
 10. Komisja zapoznała się z przygotowaniem wybranych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013 – 2014 ( przedszkola i szkoły). Komisja wyjazdowa.
 11. Zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 12. Komisja zapoznała się z sytuacją osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
 13. Komisja zapoznała się z działalnością i warunkami lokalowymi wybranych świetlic wiejskich. Komisja wyjazdowa.
 14. Komisja przygotowała propozycję do projektu budżetu na 2014 rok.
 15. Komisja zapoznała się z sytuacja osób oczekujących na mieszkania, spotkała się również z komisją mieszkaniową.
 16. Komisja przygotowała plan pracy na 2014r.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy

 • Komisja wnioskowała o przeprowadzenie remontu drogi gminnej na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie na odcinku dojazdowym do Domu Pomocy Społecznej.
 • Komisja wnioskowała o przeszkolenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w celu umożliwienia sprawowania ochrony na imprezach na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 • Komisja wnioskowała o to, aby przy zawieraniu umowy z firmą ochroniarską uwzględnić obsługę imprez organizowanych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 • Komisja zaproponowała ujęcie w budżecie na rok 2014 i zagwarantowania środków na dobudowanie przedsionka do budynku świetlicy wiejskiej w Sobiemyślu.
 • Komisja wnioskowała o jak najszybsze przedstawienie informacji w sprawie remontu zabytkowej przepompowni znajdującej się na ulicy Targowej.
 • Komisja wnioskowała o podjecie kontroli w miejscowości Wirów pod kątem odprowadzania nieczystości płynnych.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie wykazu stowarzyszeń wraz z wysokością otrzymywanych dofinansowań za rok 2013 z zaznaczeniem, które stowarzyszenia otrzymują dofinansowanie oraz, które z nich jest zwolnione od opłaty za użytkowanie lokalu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wypracowane wnioski komisji.

Przewodnicząca Komisji
Janina Nikitińska