Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z XLI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, odbytego dnia 28.01.2014

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2013 rok. -  Druk Nr 2/XLI

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 2
Głosowanie nad  zmianą porządku obrad sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. - Druk Nr 5/XLI
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
- Druk Nr 6/XLI
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino. - głosowanie za wnioskiem  Burmistrza o wycofanie uchwały - Druk Nr 7/XLI

Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino ­ rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo. - Druk Nr 8/XLI

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury. - Druk Nr 9/XLI - głosowanie za wnioskiem  radnego Gugi

Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga

     

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury. - Druk Nr 9/XLI - głosowanie za wnioskiem  Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Zenon Trzepacz      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Ryszard Radawiec  

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska

     

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury. - Druk Nr 9/XLI - z autopoprawkami
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Janina Nikitińska  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury. - ponowne głosowanie z autopoprawkami

Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Zenon Trzepacz

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 11
Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r. -  podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miejskiej.
Radni głosowali następująco:
 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  

Numer głosowania: 12
Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r. - głosowanie za 3-osobowym składem komisji doraźnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka

Numer głosowania: 13
Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r. - głosowanie za składem komisji doraźnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  

Nie głosowało:

 Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska    

Numer głosowania: 14
Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r. - przegłosowanie terminu działania komisji doraźnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 15
Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r. - podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Gryfinie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  

Nie głosowało:

 Elżbieta Kasprzyk

     

Numer głosowania: 16
Głosowanie nad zmianą porządku obrad sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w fromie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. - Druk Nr 10/XLI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków albo żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. - Druk Nr 11/XLI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014. - Druk Nr 3/XLI - przegłosowanie wniosku radnych o dokonanie poprawki w projekcie budżetu gminy Gryfino na rok 2014.
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Jerzy Piasecki      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Eugeniusz  Robak  

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014. - Druk Nr 3/XLI - ponowne głosowanie za wnioskiem  radnych o dokonanie poprawek w projekcie budżetu gminy Gryfino na rok 2014
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Eugeniusz  Robak    

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014. - z przyjętymi poprawkami radnych - Druk Nr 3/XLI
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025. Druk Nr 4/XLI - przegłosowanie wniosku radnych o dokonanie poprawek w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał Guga  Jacek Kawka  

 

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki
 Eugeniusz  Robak      

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025. - Druk Nr 4/XLI z przyjętymi poprawkami radnych.
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak