Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 13 grudnia ( piątek) 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Stan realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do Studium

III. Analiza realizacji inwestycji w 2014

IV. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2014

V. Omówienie budżetu na 2014 r

VI. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał w sprawie:

 1. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2014 – DRUK Nr 1/XL
 2. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok – DRUK Nr 2/XL
 3. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do partnerskiego programu „Szczecin przyjazny rodzinie” – DRUK Nr 3/XL
 4. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2014-2016” – DRUK Nr 4/XL
 5. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 5/XL
 6. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 30 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym – DRUK Nr 6/XL
 7. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino – DRUK Nr 7/XL
 8. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019”– DRUK Nr 8/XL
 9. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK Nr 9/XL
 10. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże – DRUK Nr 10/XL
 11. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego – DRUK Nr 11/XL
 12. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 12/XL
 13. Podjęcia uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wełtyniu na dofinansowaniu zakupu zestawu ratownictwa technicznego – DRUK Nr 13/XL
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 14/XL
 15. Rozpatrzenie skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XL

VII. Wolne wnioski i informacje.