Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  w 2013 roku – DRUK Nr 1/XLI

 • uwagi i zapytania.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2013 rok – DRUK Nr 2/XLI

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 3/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025 – DRUK Nr 4/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 5/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 6/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 7/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo – DRUK Nr 8/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury – DRUK Nr 9/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII.  Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r.

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

XIV.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.