Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska
wraz z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 14 listopada 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 33/13 oraz przyjęcie protokołu 35/13

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. Określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/XXXIX
 2. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 2/XXXIX
 3. Obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 3/XXXIX
 4. Emisji obligacji komunalnych – DRUK Nr 4/XXXIX
 5. Zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 5/XXXIX
 6. Zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 6/XXXIX
 7. Uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033 – DRUK Nr 7/XXXIX
 8. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości – DRUK Nr 8/XXXIX
 9. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości – DRUK Nr 9/XXXIX
 10. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 10/XXXIX
 11. Zmiany nazwy ulicy – DRUK Nr 11/XXXIX
 12. Rozpatrzenie skargi Pana Marka Frelicha na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXXIX
 13. Przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 – DRUK Nr 13/XXXIX
 14. Zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 14/XXXIX
 15. Zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 15/XXXIX
 16. Zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 16/XXXIX
 17. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino obowiązującym w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – DRUK Nr 17/XXXIX
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2012/2013 – DRUK Nr 18/XXXIX

III. Zapoznanie się z sytuacją osób oczekujących na mieszkania. Spotkanie z komisją mieszkaniową.

IV. Stan realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do studium.

V. Wolne wnioski i informacje.