Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 18 listopada 2013 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXXVII i XXXVIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja przedstawiciela kupców – handlowców Targowiska Miejskiego  w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nt. działań podjętych  w sprawie Targowiska Miejskiego.

V. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 2/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 3/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych – DRUK Nr 4/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 5/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 6/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033 – DRUK Nr 7/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości – DRUK Nr 8/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości – DRUK Nr 9/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 10/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy – DRUK Nr 11/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Rozpatrzenie skargi Pana Marka Frelicha na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 – DRUK Nr 13/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 14/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 15/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 16/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – DRUK Nr 17/XXXIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2012/2013 – DRUK Nr 18/XXXIX

 • uwagi i zapytania.

XXIII. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2013.

XXIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XXV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXVI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.