Materiały na sesję

 

 1. DRUK Nr 1/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gryfino.
 2. DRUK Nr 2/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.
 3. DRUK Nr 3/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2014.
 4. DRUK Nr 4/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 5. DRUK Nr 5/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
 6. DRUK Nr 6/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
 7. DRUK Nr 7/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033.
 8. DRUK Nr 8/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
 9. DRUK Nr 9/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
 10. DRUK Nr 10/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.
 11. DRUK Nr 11/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 12. DRUK Nr 12/XXXIX - Rozpatrzenie skargi Pana Marka Frelicha na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 13. DRUK Nr 13/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
 14. DRUK Nr 14/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 15. DRUK Nr 15/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino.
 16. DRUK Nr 16/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino
 17. DRUK Nr 17/XXXIX  - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 18. DRUK Nr 18/XXXIX -  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2012/2013.