Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 20 września 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 31/13, 32/13

II. Ocena działalności PUK po wprowadzeniu ustawy śmieciowej (utrzymanie porządku)

III. Informacja „ Laguna”

IV. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. – DRUK Nr 1/XXXVII

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXVII

VI. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK Nr 3/XXXVII

VII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w  miejscowości Drzenin działki nr 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 22/38; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13 w obrębie  geodezyjnym Drzenin – DRUK Nr 4/XXXVII
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drzenin, obręb Drzenin – DRUK Nr 5/XXXVII
 3. wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 6/XXXVII
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica – DRUK Nr 7/XXXVII
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo – DRUK Nr 8/XXXVII
 6. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK Nr 9/XXXVII
 7. Rozpatrzenie skargi Pani Lucyny Pietras na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXXVII
 8. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 11/XXXVII
 9. zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – DRUK Nr 12/XXXVII
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno – DRUK Nr 13/XXXVII
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5. Gryfino – ul. Łużycka 21 – DRUK Nr 14/XXXVII
 12. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK Nr 15/XXXVII
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, w rejonie ul. Wodnika – DRUK Nr 16/XXXVII
 14. zmiany uchwały Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 17/XXXVII
 15. zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, położone w obrębach ewidencyjnych nr 2 m. Gryfino i Wełtyń II – DRUK Nr 18/XXXVII
 16. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino praw do nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK Nr  19/XXXVII
 17. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 20/XXXVII
 18. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 21/XXXVII
 19. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 22/XXXVII

Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał w sprawie

 1. zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK Nr 23A/XXXVII
 2. zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK Nr 23B/XXXVII

wypracowanie stanowiska do projektów uchwał w sprawie:

 1. emisji obligacji komunalnych – DRUK Nr 24A/XXXVII
 2. emisji obligacji komunalnych – DRUK Nr 24B/XXXVII
 1. wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia wyodrębnionego przedsiębiorstwa Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 25/XXXVII
 2. ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych – DRUK Nr 26/XXXVII

VIII. Wolne wnioski i informacje.