Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 września 2013 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXXV i XXXVI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. – DRUK Nr 1/XXXVII

 • uwagi i zapytania.

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXVII

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK Nr 3/XXXVII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Drzenin działki nr 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 22/38; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13 w obrębie geodezyjnym Drzenin – DRUK Nr 4/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drzenin, obręb Drzenin – DRUK Nr 5/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 6/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica – DRUK Nr 7/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo – DRUK Nr 8/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK Nr 9/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Rozpatrzenie skargi Pani Lucyny Pietras na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 11/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – DRUK Nr 12/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno – DRUK Nr 13/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5. Gryfino – ul. Łużycka 21 – DRUK Nr 14/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK Nr 15/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, w rejonie ul. Wodnika – DRUK Nr 16/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 17/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, położone w obrębach ewidencyjnych nr 2 m. Gryfino i Wełtyń II – DRUK Nr 18/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino praw do nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK Nr 19/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 20/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 21/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 22/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK Nr 23A/XXXVII
 2. zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK Nr 23B/XXXVII

odrębnie do każdej uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. emisji obligacji komunalnych – DRUK Nr 24A/XXXVII
 2. emisji obligacji komunalnych – DRUK Nr 24B/XXXVII

odrębnie do każdej uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia wyodrębnionego przedsiębiorstwa Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 25/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych – DRUK Nr 26/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - uwagi i zapytania.

XXXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXXII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.