Materiały na sesję

 

 1. DRUK Nr 1/XXXVII - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 2. DRUK Nr 2/XXXVII - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie.
 3. DRUK Nr 3/XXXVII - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 4. DRUK Nr 4/XXXVII  - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Drzenin działki nr 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 22/38; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13 w obrębie geodezyjnym Drzenin.
 5. DRUK Nr 5/XXXVII  - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drzenin, obręb Drzenin.
 6. DRUK Nr 6/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Gryfino.
 7. DRUK Nr 7/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica.
 8. DRUK Nr 8/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo.
 9. DRUK Nr 9/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 10. DRUK Nr 10/XXXVII - Rozpatrzenie skargi Pani Lucyny Pietras na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 11. DRUK Nr 11/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 12. DRUK Nr 12/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 13. DRUK Nr 13/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno.
 14. DRUK Nr 14/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5. Gryfino – ul. Łużycka 21.
 15. DRUK Nr 15/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.
 16. DRUK Nr 16/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, w rejonie ul. Wodnika.
 17. DRUK Nr 17/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 18. DRUK Nr 18/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, położone w obrębach ewidencyjnych nr 2 m. Gryfino i Wełtyń II.
 19. DRUK Nr 19/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino praw do nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.
 20. DRUK Nr 20/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
 21. DRUK Nr 21/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok
 22. DRUK Nr 22/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok
 23. DRUK Nr 23A/XXXVII  - Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013
 24. DRUK Nr 23B/XXXVII -  Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.
 25. DRUK Nr 24A/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
 26. DRUK Nr 24B/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
 27. DRUK Nr 25/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia wyodrębnionego przedsiębiorstwa Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.
 28. DRUK Nr 26/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych