Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 maja 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów: 55/13, 56/13

II. Kontrola delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012.

III. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz dokumentacją związaną z przeprowadzonymi remontami w latach 2009- 2012 w CW Laguna.

IV. Kontrola nagród wypłacanych Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Naczelnikom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy w latach 2009-2012.

V. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

VI. Wolne wnioski i informacje.