Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 22 marca 2013r. godz. 1300

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów 25/12, 26/13

II. Zapoznanie się z gospodarką odpadami w związku z ustawą „śmieciową”

III. Koncepcja budowy obwodnicy i przebudowa ul. Łużyckiej.

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2012 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok – DRUK Nr 1/XXXII

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. rozpatrzenie wezwania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 2/XXXII
  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2013 roku” – DRUK Nr 4/XXXII
  3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 5/XXXII

VI. Wolne wnioski i informacje.