Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 22 lutego 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Spotkanie Komisji z Dyrektorem CW Laguna p. Edytą Zart

III. Zapoznanie się z możliwościami zwiększenia ilości miejsc parkingowych w Gryfinie.

IV. Informacja dotycząca zaplanowanych remontów lokali komunalnych i adaptacji lokali.

V. Ocena GTBS w zakresie gospodarki mieszkaniowej po wybudowaniu budynku mieszkalnego.

VI. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2012 rok – DRUK Nr 1/XXXI

VII. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2012 rok – DRUK Nr 2/XXXI

VIII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na 15 lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Członków Stowarzyszenia „Wodnik” w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXXI.
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku nr 12 w m. Sobieradz – DRUK Nr 4/XXXI.
 3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino – DRUK Nr 5/XXXI.
 4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek – DRUK Nr 6/XXXI.
 5. zmiany uchwały Nr XXII/189/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/XXXI.
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino – dz. nr 49, ul. Flisacza – DRUK Nr 8/XXXI.
 7. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XXXI.
 8. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 10/XXXI.
 9. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 Burmistrzowi Miasta  i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XXXI.
 10. zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie – DRUK Nr 12/XXXI
 11. połączenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z Ośrodkiem Sportu  i Rekreacji w Gryfinie – DRUK Nr 13/XXXI.

IX. Wolne wnioski i informacje.