Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 25 stycznia 2013r. godz. 1400

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu 24/12

II. Ocena zasad wynajmowania, przydziału oraz polityka gospodarką mieszkaniową wchodzącą w zasób gminy

III. Wypracowanie i przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok.

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne – DRUK Nr 3/XXX.
  2. podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 4/XXX.
  3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXX.
  4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK Nr 6/XXX.

V. Wolne wnioski i informacje