Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2012 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/259/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW,
ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2012

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała  w następującym składzie do dnia 2 kwietnia 2012 roku:

 1. Suchomski Marek – Przewodniczący Komisji
 2. Namieciński Tomasz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Chmura – Nycz Magdalena - członek komisji
 4. De La Torre Ewa – członek komisji
 5. Kardasz Jarosław – członek komisji
 6. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
 7. Nikitiński Paweł – członek komisji
 8. Piasecki Jerzy – członek komisji

od dnia 2 kwietnia 2012 r. Komisja pracowała w składzie:

 1. Suchomski Marek – Przewodniczący Komisji
 2. Namieciński Tomasz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. De La Torre Ewa – członek komisji
 4. Kardasz Jarosław – członek komisji
 5. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
 6. Nikitiński Paweł – członek komisji
 7. Piasecki Jerzy – członek komisji

W oparciu o plan pracy na 2012 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/11 dnia 29 grudnia 2011 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 10 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Oceniła sytuację finansową Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zadłużenia.
 2. Oceniła realizację udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 3. Oceniła sytuację finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2012
 4. Oceniła realizację udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
 5. Oceniła sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
 6. Otrzymała analizę założeń do uchwał okołobudżetowych na rok 2013 w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.
 7. Oceniła sytuację finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2012
 8. Analizowała informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012
 9. Otrzymała informację nt. realizacji strategicznych umów związanych z inwestycjami Parku Przemysłowego w Gardnie i Nabrzeża w Gryfinie (umowy, aneksy do umów, zakres prac)
 10. Oceniła sytuację finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2012
 11. Analizowała oceniała realizację budżetu za półrocze 2012 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 12. Analizowała projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2013

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 • Komisja wnioskowała o udzielenie informacji na temat zakresu kosztów i montażu finansowego remontu adaptacyjnego w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ulicy Kościelnej w Gryfinie.
 • Komisja wnioskowała o udostępnienie wszelkiej dokumentacji z zebrania właścicieli lokali w budynku mieszkalnym nr 8, 10,12,14 położonym w Gryfinie przy ulicy B. Chrobrego na podstawie, której sporządzono akt notarialny z dnia 24.IX.1999 r. tj. uchwały, powiadomienie właścicieli wspólnoty o zebraniu, lista właścicieli wraz z podpisami.
 • Komisja wnioskowała o przygotowanie pisemnej informacji w następujących obszarach:
  Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego w Gryfinie oraz Nabrzeża Regalicy w Gryfinie
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji na temat skutków podjęcia uchwały, odrzucenia lub braku rozstrzygnięcia w przypadku:
  Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. – DRUK Nr 5/XXVI
 • Komisja wnioskowała o udostępnienie na posiedzenie Komisji statutów jednostek organizacyjnych gminy oraz zestawienia założeń planów finansowych na 2013 rok z poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych i instytucji gminnych do projektu budżetu na rok 2013.
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji nt: wydatków Gminy generowanych od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 z tytułu:
  - wykupu działek pod drogi publiczne i inne elementy infrastruktury od osób fizycznych  i prawnych oraz wpływów do budżetu Gminy od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wszystkie wypracowane wnioski komisji.

Przewodniczący Komisji

Marek Suchomski