Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  w 2012 roku – DRUK Nr 1/XXX.

 • uwagi i zapytania

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok – DRUK Nr 2/XXX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne – DRUK Nr 3/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 4/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK Nr 6/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

X. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie stanu dróg gminnych  w szczególności z uwzględnieniem ul. Śląskiej w Gryfinie. Wystąpienie przedstawiciela mieszkańców.

XI. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XI.

XIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.