Materiały na sesję

 

  1. DRUK Nr 1/XXX - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  w 2012 roku.
  2. DRUK Nr 2/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok
  3. DRUK Nr 3/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne.
  4. DRUK Nr 4/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  5. DRUK Nr 5/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino.
  6. DRUK Nr 6/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.