Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
oraz Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 18 grudnia 2012r. godz. 1100

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów 41/12,42/12, 43/12,44/12

II. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2013. Wypracowanie wniosków komisji.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 1/XXIX.
 2. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2033 – DRUK Nr 2/XXIX.
 3. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK Nr 3/XXIX.
 4. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033 – DRUK Nr 4/XXIX.
 5. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2013 – DRUK Nr 5/XXIX.
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/XXIX.
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 8/XXIX.
 8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 119/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK Nr 9/XXIX.
 9. uchylenia uchwały Nr V/34/11 z dnia 3 marca 2011 r. – DRUK Nr 10/XXIX.
 10. wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne – DRUK Nr 11/XXIX.
 11. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 12/XXIX.
 12. zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego – DRUK Nr 13/XXIX.
 13. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XXIX.
 14. wystąpienia Gminy Gryfino ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich – DRUK Nr 15/XXIX.
 15. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK Nr 16/XXIX.
 16. zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 17/XXIX.

IV. Wolne wnioski i informacje.