Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXVI i XXVII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 1/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2033 – DRUK Nr 2/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK Nr 3/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033 – DRUK Nr 4/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2013 – DRUK Nr 5/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok – DRUK Nr 6/XXIX.

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 8/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 119/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK Nr 9/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/34/11 z dnia 3 marca 2011 r. – DRUK Nr 10/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne – DRUK Nr 11/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 12/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino  z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego – DRUK Nr 13/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gryfino ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich – DRUK Nr 15/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK Nr 16/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie – DRUK Nr 17/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XXI. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XXI.

XXIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.