Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 26 listopada 2012r. godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów 41/12,42/12, 43/12,44/12

II. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2011/2012 – DRUK Nr 1/XXVIII. ( informacja przekazana na sesji w dniu 29.10.2012)

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 – DRUK Nr 2/XXVIII.
 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo – DRUK Nr 3/XXVIII.
 3. podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 4/XXVIII.
 4. wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 5/XXVIII.
 5. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – DRUK Nr 6/XXVIII.
 6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 7/XXVIII.
 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik– DRUK Nr 8/XXVIII.
 8. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK Nr 9/XXVIII.
 9. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXVIII.
 10. wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXVIII.
 11. wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 12/XXVIII.
 12. zmiany Uchwały Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 13/XXVIII.
 13. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – DRUK Nr 14/XXVIII.
 14. zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych – DRUK Nr 15/XXVIII.
 15. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 16/XXVIII.
 16. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe – DRUK Nr 17/XXVIII.
 17. zmiany uchwały Nr XI/102/11 z dnia 29 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 18/XXVIII.
 18. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 19/XXVIII.
 19. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 20/XXVIII.

IV. Wolne wnioski i informacje.