Materiały na sesję

 

 1. DRUK Nr 1/XXVIII - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2011/2012.
 2. DRUK Nr 2/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
 3. DRUK Nr 3/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo.
 4. DRUK Nr 4/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 5. DRUK Nr 5/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry.
 6. DRUK Nr 6/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. DRUK Nr 7/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.
 8. DRUK Nr 8/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
 9. DRUK Nr 9/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. DRUK Nr 10/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino.
 11. DRUK Nr 11/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
 12. DRUK Nr 12/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.
 13. DRUK Nr 13/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino.
 14. DRUK Nr 14/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 15. DRUK Nr 15/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych.
 16. DRUK Nr 16/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski.
 17. DRUK Nr 17/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.
 18. DRUK Nr 18/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 z dnia 29 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino.
 19. DRUK Nr 19/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie  ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino.
 20. DRUK Nr 20/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.