Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 5 września 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów: 18/12, 19/12, 20/12

II. Zapoznanie się ze stanem uzbrojenia terenu Przemysłowego w Gardnie.

III. Ocena realizacji inwestycji przez GTBS.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie – DRUK Nr 1/XXV.

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK Nr 2/XXV.

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 3/XXV.
 2. wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 4/XXV.
 3. zmiany uchwały XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXV.
 4. zmiany uchwały Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012 – DRUK Nr 6/XXV.
 5. upoważnienia Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Gryfinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – DRUK Nr 7/XXV.
 6. ustalenia kierunków działania Burmistrza co do przekształceń Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 8/XXV.
 7. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 9/XXV.
 8. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 – DRUK Nr 10/XXV.
 9. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXV.
 10. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXV.
 11. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 13/XXV.

VII. Wolne wnioski i informacje.