Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 18 maja 2012r. godz. 1000

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Informacje o uporządkowaniu dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy.

III. Przegląd placów zabawi boisk sportowych na terenie gminy

IV. Przegląd stanu dróg gminnych

V. Zapoznanie się ze stanem realizacji budowy nabrzeża w Gryfinie

VI. Wolne wnioski i informacje