Rok 2022 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.17.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej


ZARZĄDZENIE NR 120.17.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

       Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598 i 1641) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r., zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r., zarządzeniem Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 120.44.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej wprowadza się do stosowania „Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 0050.102.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych, zmienione zarządzeniem Nr 0050.9.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 lutego 2014 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w ustawie o dostępie do informacji publicznej dokonano aktualizacji przedmiotowego zarządzenia. Ze względu na obszerność aktualizacji zasadne jest uchylenie dotychczasowych regulacji.