Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 września 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXV sesji w dniu 13 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXV sesji w dniu 13 września 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 13 września 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXV/203/12 przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXV/204/12 zmiany uchwały XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXV/205/12 zmiany uchwały Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXV/206/12 upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XXV/207/12 ustalenia kierunków działania Burmistrza co do przekształceń Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXV/208/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXV/209/12 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XXV/210/12 rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXV/211/12 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXV/212/12 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 13 września 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XXV sesji w dniu 13 września 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.