Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem jej zniszczenia.

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 stycznia 2012r.


w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  z przeznaczeniem jej zniszczenia.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 210.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zmienionego Zarządzeniem  Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się komisję w składzie:
  1. Beata Pluskota  - przewodnicząca komisji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
  2. Krystyna Więch - członek komisji, główny specjalista - prowadząca archiwum zakładowe;
  3. Krystian Kosiński - członek komisji, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
  4. Milena Świeboda - członek komisji, Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego;
  5. Teresa Drążek - członek komisji, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
  6. Krzysztof Czosnowski - członek komisji, p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego,  Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
  7. Piotr Romanicz - członek komisji, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
  8. Alicja Kowalska - członek Komisji, Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza,
  9. Justyna Satanowska - członek komisji, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
  10. Ewa Sznajder - członek komisji, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
  11. Roman Rataj - członek komisji, Komendant Straży Miejskiej;
 2. Zadaniem komisji jest: dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej aktowej kwalifikującej się do brakowania po upływie okresu jej przechowania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz sporządzenie spisu tej dokumentacji;
 3. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, którego integralną część stanowi spis dokumentacji aktowej niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Szczecinie na brakowanie dokumentacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Realizując dyspozycję zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375) oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres przechowywania  w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – obligatoryjnym jest powołanie komisji dla dokonania oceny tej dokumentacji i jej wydzielenia.

Sporządziła:
Krystyna Więch