Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVIII sesji w dniu 29 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVIII sesji w dniu 29 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 listopada 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXVIII/225/12 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXVIII/226/12 wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXVIII/227/12 postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXVIII/228/12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXVIII/229/12 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVIII/230/12 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVIII/231/12 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVIII/232/12 wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXVIII/233/12 wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXVIII/234/12 zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXVIII/235/12 odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXVIII/236/12 przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dołgie – działki nr 27/29 i 27/30 w obrębie Dołgie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXVIII/237/12 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dołgie w obrębie Dołgie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXVIII/238/12 zmiany Uchwały Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVIII/239/12 zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVIII/240/12 zmiany uchwały Nr XI/102/11 z dnia 29 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXVIII/241/12 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 listopada 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXVIII sesji w dniu 29 listopada 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.