Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XV sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 stycznia 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XV sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XV/132/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XV/133/11 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XV/134/11 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012 Skarbnik Miasta i Gminy
XV/135/11 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XV/136/11 przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2012 Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XV/137/11 przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2012 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XV/138/11 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/139/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/140/11 udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/141/11 uchylenia uchwał dotyczących ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawki czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/142/11 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XV/143/11 zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XV/144/11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XV/145/11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XV sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.