Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 lutego 2012r.


w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2009r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Kontroli Wewnętrznej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Regulamin kontroli wewnętrznej określa szczegółowe zasady wykonywania nadzoru przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w ustawie o finansach publicznych zasadnym jest wydanie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w nowym brzmieniu.

Sporządził:
Jerzy Herwart