Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.52.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę artykułów spożywczych”

ZARZĄDZENIE Nr 120.52.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 grudnia 2012 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę artykułów spożywczych”

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm: Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228;  z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,  poz. 1429; z 2012 r. poz. 769) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r., Nr 120.39.2012 z dnia 1 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę artykułów spożywczych” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota - przewodniczący komisji
  2. Angelika Szulc - sekretarz komisji
  3. Alicja Kowalska - członek komisji
  4. Barbara Lefik - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, funduszu sołeckiego i innych organizacji, których wartość przekracza kwotę 14 000 euro, proponuję powołać komisję przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota - przewodniczący komisji
  2. Angelika Szulc - sekretarz komisji
  3. Alicja Kowalska - członek komisji
  4. Barbara Lefik - członek komisji.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego