Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXI nadzwyczajnej sesji w dniu 16 maja 2012 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXI nadzwyczajnej sesji w dniu 16 maja 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 16 maja 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXI/186/12 zmiany Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym Wydział Organizacyjny/
Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
XXI/187/12 powołania Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym Wydział Organizacyjny/
Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1, w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 16 maja 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XXI nadzwyczajnej sesji w dniu 16 maja 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.