Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego Zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011r. zarządzam, co następuje:

 § 1. Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

  1   Sołectwo Bartkowo - opiekun: Czaczyk Jacek
  2   Sołectwo Borzym - opiekun: Ostrówka Olga
  3   Sołectwo Chlebowo - opiekun: Skrzyniarz Sylwia
  4   Sołectwo Chwarstnica - opiekun: Snoch Żaneta
  5   Sołectwo Czepino - opiekun: Lewandowska Małgorzata
  6   Sołectwo Daleszewo - opiekun: Cieślak Daniel
  7   Sołectwo Dołgie - opiekun: Rataj Kinga
  8   Sołectwo Drzenin - opiekun: Głuszko Tomasz
  9   Sołectwo Gardno - opiekun: Kida Małgorzata
  10   Sołectwo Krajnik - opiekun: Litwicka Magdalena
  11   Sołectwo Krzypnica - opiekun: Wróbel Sylwia
  12   Sołectwo Mielenko Gryfińskie - opiekun: Kuryło Renata
  13   Sołectwo Nowe Czarnowo - opiekun: Sadowska Aneta
  14   Sołectwo Parsówek - opiekun: Adamczyk Daniel
  15   Sołectwo Pniewo - opiekun: Juszczak Agnieszka
  16   Sołectwo Radziszewo - opiekun: Sochaj Swietłana
  17   Sołectwo Sobiemyśl - opiekun: Waszczyk Maria
  18   Sołectwo Sobieradz - opiekun: Herwart Jerzy
  19   Sołectwo Steklinko - opiekun: Ludwiniak Leszek
  20   Sołectwo Steklno - opiekun: Siwek Wiesława
  21   Sołectwo Stare Brynki - opiekun: Zagórska-Hyży Kamila
  22   Sołectwo Wirów - opiekun: Kozak Izabela
  23   Sołectwo Wełtyń - opiekun: Grzegorczyk Agnieszka
  24   Sołectwo Włodkowice - opiekun: Olchowska Aleksandra
  25   Sołectwo Wysoka Gryfińska - opiekun: Kisielica Monika
  26   Sołectwo Żabnica - opiekun: Ekiert Joanna
  27   Sołectwo Żórawie - opiekun: Adamczyk Iwona
  28   Sołectwo Żórawki - opiekun: Kowalska Joanna

§ 2. Do zadań opiekuna sołectwa należy w szczególności: 

  1. uczestniczenie w zebraniach wiejskich, w tym w zebraniach wyborczych, zwoływanych przez burmistrza oraz sporządzenie dokumentacji z zebrania,
  2. uczestniczenie, na wniosek sołtysa, w zebraniach wiejskich zwoływanych z inicjatywy mieszkańców sołectwa bądź sołtysa i sporządzenie dokumentacji z zebrania,
  3. udzielanie pomocy sołtysowi, radzie sołeckiej w redagowania protokołów, pism, wniosków, opinii.

§ 3. W przypadku nieobecności w pracy opiekuna sołectwa zastępstwo przejmuje naczelnik/ kierownik danej komórki organizacyjnej bądź inny pracownik wskazany przez Burmistrza.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków wraz ze zmianami (Zarządzenie Nr 0152-21/08 z dnia 2 czerwca 2008 r., Zarządzenie Nr 0152-11/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r., Zarządzenie Nr 0152-20/10 z dnia 9 czerwca 2010 r., Zarządzenie Nr 120.6.2011 z dnia 4 lutego 2011 r.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy zachodzi potrzeba dokonania zmian opiekunów sołectw. Dotychczas, powołanie opiekunów było uregulowane zarządzeniami:

  1. Nr 0152-3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia ich obowiązków,
  2. Nr 0152-21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie wymienione w poz. 1,
  3. Nr 0152-11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie wymienione w poz. 1,
  4. Nr 0152-20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie wymienione w poz. 1.
  5. Nr 120.6.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie wymienione w poz. 1.

Dla czytelności aktu zasadnym jest uchylenie dotychczasowych.

Sporządziła:
Izabela Buckowska