Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 33.310 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.310
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 33.310
85415   Pomoc materialna dla uczniów 33.310
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33.310
OGÓŁEM 33.310

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 157.646 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 97.490
750     Administracja publiczna 5.400
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
4430 Różne opłaty i składki 400
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 40.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
852     Pomoc społeczna 5.000
85295   Pozostała działalność 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.050
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.950
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 33.310
85415   Pomoc materialna dla uczniów 33.310
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 33.310
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.780
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
92195   Pozostała działalność 6.780
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.880
4300 Zakup usług pozostałych 2.100
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 50.500
801     Oświata i wychowanie 50.500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 50.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500
Zespół Szkół w Gryfinie 9.656
801     Oświata i wychowanie 9.656
80110   Gimnazja 9.656
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.656
OGÓŁEM 157.646

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 124.336 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 64.180
750     Administracja publiczna 5.400
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.400
852     Pomoc społeczna 5.000
85295   Pozostała działalność 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.780
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
92195   Pozostała działalność 6.780
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.800
4300 Zakup usług pozostałych 3.980
758     Różne rozliczenia 40.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 40.000
4810 Rezerwy 40.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 50.500
801     Oświata i wychowanie 50.500
80101   Szkoły podstawowe 50.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.500
Zespół Szkół w Gryfinie 9.656
801     Oświata i wychowanie 9.656
80110   Gimnazja 9.656
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.656
OGÓŁEM 124.336

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 5.400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań wydziału, w tym na czynności  w zakresie opracowania i zarchiwizowania dokumentacji archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 754,758

  • 40.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego  z przeznaczeniem na zakup węży i środka pianotwórczego w celu zabezpieczenia prawidłowego działania OSP (z rezerwy celowej).

Dział 801

  • 50.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych.
  • 9.656 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie
    z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę monitoringu.

Dział 854

  • 33.310 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 383/2012 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w 2012 r.  –  „Wyprawka szkolna” (podzadanie 3.1.5., działanie 3.1.5.4.).

Dział 921, 852

  • 18.780 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami  Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego – 6.780 zł ( Sołectwo Wirów – 80 zł, Sołectwo Wełtyń – 3.900 zł, Sołectwo Stare Brynki – 800 zł i Sołectwo Steklno – 2.000 zł) oraz na „Obchody 800 – lat Steklna” – 12.000 zł.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz